جی سی ابزار
جی سی ابزار

توضیحات آگهی

اسمیت امریکایی نو
تعویض با کبف پنتا هندی و پولیش رومیزی
یا اسمیت برزیلی و پولیش رومیزی
هردو نو